ธรรมนำชีวิต บทกลอน หลักพรหมวิหาร 4 สร้างมนุษย์สัมพันธ์

พรหธรรมนำชีวิต บทกลอน หลักพรหมวิหาร 4 สร้างมนุษย์สัมพันธ์

ธรรมนำชีวิต บทกลอน หลักพรหมวิหาร 4 สร้างมนุษย์สัมพันธ์

พรหมวิหาร 4 คืออะไร  ความหมายของ พรหมวิหาร 4

หลักพรหมวิหาร 4  หลักธรรมคำสอนที่ใช้สร้างมนุษย์สัมพันธ์ในระหว่างเพื่อนผู้ร่วมงาน เพื่อให้เกิดความยินดี เต็มใจทำงาน อันจะนำไปสู่ความสำเร็จของงาน

ธรรมนำชีวิต บทกลอน หลักพรหมวิหาร 4

มีเมตตาปรารถนาให้เป็นสุข ผู้น้อยจักไร้ทุกข์เกษมศรี
หัวหน้างานเป็นผู้นำกระทำดี มีเมตตาเป็นศรีประจำตน
กรุณา ปรารถนาให้พ้นทุกข์ แสดงตนช่วยคนสุขด้วยทุกหน
ทุกข์ของผู้ร่วมงานเหมือนทุกข์ตน แบ่งทุกข์ให้หลุดพ้นด้วยกรุณา
ยินดีเมื่อได้ดี ดีใจด้วย มุทิตา นำช่วยสวยหนักหนา
ผู้ร่วมงานซาบซึ้งตรึงอุรา ผู้นำพาให้เกิดขวัญกำลังใจ
กระทำตนเป็นคนกลางทุกทางที่ อุเบกขา นำชี้ให้ผ่องใส
ธรรมะของผู้นำประจำใจ พรหมวิหารสี่นี้ไซร้แจ่มใสเอย

ที่มา http://kirimanon.blogspot.com/2010/10/blog-post.html